PCOK Intranet:
Raad v. Beheer | Directies | Personeel | GMR

Expertteams in de basisschool in het kader van Passend Onderwijs

16 januari 2014
Zorg voor leerlingen die moeite hebben om het gewone lesprogramma te volgen wordt steeds belangrijker. In het kader van de Wet Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 van start gaat, heeft elke de school de plicht om elke kind dat aangemeld wordt een goede plek te bieden. Daarom zoeken onze scholen steeds meer samenwerking met deskundigen om die zorg te bieden die de kinderen nodig hebben.
Een van die ontwikkelingen is de vormgeving van expertteams in en om de school. Deskundigen die deelnemen is zo’n team komen met enige regelmaat in de school om kinderen te helpen, leerkrachten te ondersteunen en hun kennis te delen met het team. Juist de nauwe samenwerking en de vast groep begeleiders kenmerken deze opzet.Op 16 januari 2014 is het eerste expertteam van de Stg. PCOK van start gegaan op de Duinroos. Onder voorzitterschap van de heer Dirk Kuijt (directeur van de Ambulant Educatieve Dienst te Leiden is de werkgroep geïnstalleerd en van start gegaan.

Hieronder leest u enkele passages uit het bijbehorende Plan van Aanpak
Het samenwerkingsverband WSNS regio KRV (vanaf 1-8-2014 Duin- en Bollenstreek) zoekt samen met de AED/Leidse Buitenschool naar mogelijkheden om expertise van het (V)SO te borgen en professioneel handelen op de scholen te vergroten.

Zij spreekt daarover in haar plannen over een zogenaamde ‘poule van experts’. In dit kader wordt een start gemaakt met de opzet van een project in de vorm van expertteams in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In de plannen van het samenwerkingsverband wordt zowel de lichte ambulante begeleiding als de extra ondersteuning met daarin de zwaardere vormen van ambulante begeleiding, dicht nabij het 1e en 2e niveau van ondersteuning gepositioneerd. De verdere vormgeving van het expertteam volgt nadrukkelijk de toekomstige zienswijze op de verdere ontwikkeling van deze poule van experts.

Het project wordt uitgevoerd door de Duinroos Katwijk in samenwerking met de AED Leiden en de Leidse Buitenschool. De AED Leiden is de uitvoeringsorganisatie voor ambulante dienstverlening van de scholen voor speciaal onderwijs in Leiden/Oegstgeest/Noordwijk en Alphen. De Leidse Buitenschool werkt samen met SBaO Don Bosco, Savio en Windvang in 1 voorziening waarin expertise gebundeld en beschikbaar is voor het reguliere onderwijs.

De Duinroos heeft 2 locaties in Katwijk. Zij wil op weg naar de invoering van Passend Onderwijs zich nadrukkelijk voorbereiden op een toekomstige situatie waarin zij zelf in staat moet zijn om binnen de basisondersteuning een breed aanbod aan ondersteuningsarrangementen aan te bieden. Zij wil dat graag doen met de huidige samenwerkende partners van het speciaal onderwijs om daarmee de overgang van de oude LGF-systematiek naar de gewenste werkwijze binnen Passend Onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bovendien is de Duinroos gekozen als experiment i.h.k. van de transitie jeugdzorg. In 2013-2014 wordt de Duinroos een van de proeftuinen waarin jeugdzorg in de vorm van een wijkteam gaat experimenteren met de toekomstige werkwijze.

De AED en de Leidse Buitenschool bereiden zich voor op de invoering van Passend Onderwijs door met hun medewerkers te experimenteren met veranderende rollen. Zij willen daarin niet afwachtend opereren maar zich  pro-actief en flexibel inzetten om daarmee direct van toegevoegde waarde te kunnen zijn bij de start van Passend Onderwijs.

Voor de werkwijze van het Expertteam zijn de volgende uitgangspunten van belang

Efficiënte bundeling van geld, tijd en middelen
•             De omvang van de beschikbare expertise is afhankelijk van het aantal LGF-leerlingen dat op het moment van de start, op de deelnemende scholen aanwezig is. Daarnaast wordt er binnen het expertteam een extra PAB-budget van 100 uur aan de inzet van de AED-collega’s  toegevoegd. Vanuit dit budget kan een maximale inzet richting meer preventief werken gerealiseerd worden.  Dit budget kan ook aangesproken worden door andere scholen die zich toevoegen aan het expertteam. Voor het Expertteam van De Duinroos worden de LGF-bekostigingsdelen van de AED gebundeld. Tevens wordt onderzocht op welke wijze andere (V)SO-partners die ook ambulante begeleiding verzorgen (in het geval van de Duinroos: de Leidse Buitenschool) deel willen/kunnen nemen aan het expertteam. Zo mogelijk worden de schooldelen LGF aan dit budget toegevoegd. Het project start budget neutraal, wat wil zeggen dat de toegekende LGF aan de scholen, vooralsnog bij de scholen blijft. In overleg met WSNS wordt bekeken op welke wijze de PAB’ber van het samenwerkingsverband betrokken kan worden bij het expertteam.

•             Door een efficiënte inzet van ambulante begeleiding kan tijd worden bespaard, waardoor tijd overblijft voor expertise inzet ten behoeve van andere leerlingen. De experts van het Expertteam zullen meer in de scholen aanwezig zijn .

Actief Expertise Delen
•             De LGF-leerlingen blijven ambulante begeleiding houden zoals geregeld in de huidige LGF-regeling, verzorgd door experts van de AED/Leidse Buitenschool die deel uitmaken van het expertteam. In overleg met school en ouders wordt afgesproken welke inzet tbv de LGF-leerling gepleegd wordt en welke middelen eventueel ingezet kunnen worden voor ondersteuning van andere leerlingen van de school zonder indicatie.

•             Leerkrachten kunnen sneller en vaker een beroep doen op een van de experts uit het expertteam doordat ambulante begeleiders meer en op vaste tijden op de werkvloer aanwezig zijn.

•             Leerkrachten en RT-ers kunnen een beroep doen op het expertteam voor deskundigheidsbevordering.

•             Waar nodig kunnen collega’s werkzaam in een andere discipline, snel door het expertteam worden ingeschakeld.

•             Expertise delen en deskundigheidsbevordering kan schooloverstijgend plaatsvinden.
 
Meer handen in de school
•             Expertise kan worden ingezet om samen met de leerkracht in de klas de benodigde hulp voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te realiseren.

•             Expertise kan worden ingezet voor deskundigheidsbevordering van onderwijsondersteunend personeel die leerlingen begeleiden met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

•             Voor leerlingen met een specifieke zwaardere ondersteuningsbehoefte kan expertise worden ingezet om binnen of buiten de klas met individuele leerlingen of groepjes leerlingen te werken. Dit kan desgewenst schooloverstijgend plaatsvinden zodra er meerdere scholen samenwerken met een expertteam binnen een bepaalde regio.

•             Voor leerlingen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte kan clusteroverstijgende inzet gerealiseerd worden.
 
Inrichting van het expertteam De Duinroos.
Het Expertteam bestaat uit experts van de Ambulant Educatieve Dienst (AED) en de Leidse Buitenschool, die eventueel samen met de PAB’ber van WSNS, de intern begeleider(s) van de scholen de kern van het expertteam vormen. Naar behoefte kunnen andere experts (al dan niet tijdelijk) aan het expertteam deelnemen, waarmee het een open karakter heeft.
 
PrintPagina printen
Vertel een vriendDoorsturen
Deel deze pagina:

Actueel

14 MARDit E-zine (elektronisch magazine) zal 4 á 5 keer per jaar op de website van de Stichting PROHLES...
01 FEBDe PO-Raad verkondigt deze boodschap vandaag, 30 januari 2018, in het Algemeen Dagblad en diverse...
30 OCTHet onderzoek naar de fusie van de twee grote christelijke basisschoolbesturen in Katwijk is...
Bekijk al het nieuws